Pilna buhalterinė apskaita Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kaune. Mūsų teikiamos buhalterinės paslaugos galimos ir visoje Lietuvoje. Tai aptarsime pokalbio metu. Pilnai vedame, sutvarkome Jūsų turimo verslo buhalterinę apskaitą. MB Apskaitų Grupė gali Jūsų verslui palengvinti gyvenimą. Jūs tuo tarpu rūpinsitės verslo augimu.

Buhalterinė apskaita paslaugos Marijampolėje Vilkaviškyje Kaune

Buhalterinė apskaita, visos buhalterinės paslaugos Marijampolėje Vilkaviškyje Kaune

Buhalterinės paslaugos, apskaita ir sąvokos

Buhalterinė apskaita yra tvarkingas informacijos srauto vedimas, susijęs su įmonės turtu, įsipareigojimais, judėjimu, kaupimas, registravimas ir apibendrinimas pinigine išraiška, naudojant nuolatinę,teisinę ir dokumentinę visų verslo operacijų apskaitą.

Apskaitą pagal buhalterinės apskaitos įstatymą gali atlikti: vyriausiasis buhalteris, įdarbintas įmonėje pagal darbo sutartį, generalinis direktorius, kai nėra buhalterio, buhalteris, kuris nėra pagrindinis, arba buhalteris. Taip pat trečiųjų šalių organizacijos tokios kaip MB Apskaitų Grupė.

Buhalterinė apskaita objektai. Buhalterinės paslaugos Marijampolėje Vilkaviškyje Kaune

Buhalterinės apskaitos objektai yra įmonės  nuosavybė, jų įsipareigojimai ir verslo operacijos, kurias įmonė vykdo vykdydama savo veiklą. Buhalterinės paslaugos marijampolėje, vilkaviškyje, kaune – buhalterinė apskaita MB Apskaitų Grupė.

Buhalterinė apskaita, pagrindiniai uždaviniai

Pagrindinis apskaitos uždavinys yra išsamios ir patikimos informacijos (finansinių ataskaitų) apie įmonės veiklą ir jos turtinę padėtį formavimas, reikalingas įmonės turto valdytojams, steigėjams, dalyviams ir savininkams, taip pat investuotojams, kreditoriams ir kitiems finansinių ataskaitų dalyviams.

Pagrindiniai uždaviniai:

 • neigiamų įmonės ūkinės veiklos rezultatų prevencija;
 • ūkyje esančių atsargų nustatymas siekiant užtikrinti įmonės finansinį stabilumą;
 • teisės aktų laikymosi kontrolė įgyvendinant verslo operacijas įmonėje;
 • verslo operacijų įgyvendinimo kontrolė;
 • nuosavybės ir įsipareigojimų prieinamumo ir judėjimo kontrolė;
 • materialinių, darbo ir finansinių išteklių naudojimo kontrolė;
 • veiklos atitikties patvirtintoms normoms, standartams ir sąmatoms kontrolė.
Buhalterinė apskaita Marijampolėje

Buhalterinė apskaita Marijampolėje. Pagrindiniai buhalterinės apskaitos elementai

Apskaitos uždaviniai sprendžiami naudojant įvairius metodus, kurie apima šiuos pagrindinius elementus:

 • dokumentai – rašytinis įvykdytos verslo operacijos pažymėjimas, suteikiantis teisinę galią apskaitos duomenims;
 • vertinimas – būdas išreikšti lėšas ir jų šaltinius pinigine išraiška;
 • apskaitos sąskaitos – būdas sugrupuoti dabartinį turto, įsipareigojimų ir sandorių atspindį;
 • dvigubas įrašas – tarpusavyje susijęs verslo operacijų atspindėjimas apskaitos sąskaitose, kai kiekviena operacija tuo pačiu metu įrašoma į vienos sąskaitos debetą ir kitos sąskaitos kreditą;
 • inventorius – turto buvimo įmonės balanse tikrinimas, atliekamas skaičiuojant, apibūdinant, pasveriant, tarpusavyje derinant, įvertinant nustatytas lėšas ir lyginant gautus duomenis su apskaitos duomenimis;
 • skaičiavimas – apskaičiuojant gaminių, darbų, paslaugų vieneto kainą pinigine išraiška, tai yra, apskaičiuojant savikainą;
 • balansas – yra informacijos šaltinis ir yra organizacijos turto ekonominio grupavimo pagal sudėtį, vietą ir formavimo šaltinius metodas, išreikštas pinigine verte ir sudarytas konkrečią dieną;
 • finansinės ataskaitos – apskaitos rodiklių rinkinys, atspindėtas tam tikrų lentelių pavidalu ir apibūdinantis organizacijų turto, įsipareigojimų ir finansinės būklės judėjimą per ataskaitinį laikotarpį.
 • Buhalterinės apskaitos įmonės Marijampolėje Vilkaviškyje Kaune. MB Apskaitų Grupė

Pagrindiniai buhalterinės apskaitos principai. Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kaune pilnos Buhalterinės paslaugos – apskaita.

Pagrindiniais apskaitos principais galima laikyti šiuos principus:

Bet kuri įmonė egzistuoja kaip savarankiškas juridinis asmuo. Apskaitoje registruojamas tik tas turtas, kuris yra pripažintas šios konkrečios įmonės nuosavybe.

Dvigubo įrašo principas – visos verslo operacijos vienu metu atsispindi vienos sąskaitos debete ir kitos sąskaitos kredite už tą pačią sumą.

Veikiančios įmonės buhalterinė apskaita principas.

 • įmonė veikia ir planuoja išlaikyti savo padėtį ekonominėje rinkoje ateityje, per nustatytą laiką ir nustatyta tvarka, vykdydama savo įsipareigojimus partneriams.
 • Objektyvumo principas yra tas, kad visos verslo operacijos turi atsispindėti apskaitoje, būti registruojamos visais apskaitos etapais, patvirtinamos patvirtinančiais dokumentais, kuriais remiantis atliekama apskaita.
 • Apdairumo principas reiškia tam tikrą atsargumą rengiant sprendimus, reikalingus apskaičiavimams atlikti neapibrėžtumo sąlygomis, o tai leidžia išvengti turto ar pajamų pervertinimo ir įsipareigojimų ar išlaidų neįvertinimo.
 • Laikantis protingumo principo išvengiama paslėptų atsargų ir perteklinių atsargų, tyčinio turto ar pajamų neįvertinimo ar sąmoningo įsipareigojimų ar išlaidų pervertinimo.
 • Kaupimo principas – visi sandoriai įrašomi tada, kai jie atsiranda, o ne mokėjimo metu, ir nurodo ataskaitinį laikotarpį, kai sandoris buvo atliktas. Šį principą galima apytiksliai suskirstyti į:
 • pajamų (pajamų) registravimo principas – pajamos atsispindi laikotarpiu, kai jos gaunamos, o ne tada, kai mokama;
 • korespondencijos principas – ataskaitinio laikotarpio pajamos turėtų būti siejamos su išlaidomis, dėl kurių buvo gautos šios pajamos.
 • Dažnumo principas yra reguliarus balanso rengimas ir ataskaitų teikimas šiems laikotarpiams: metams, pusmečiui, ketvirčiui, mėnesiui. Šis principas užtikrina apskaitos duomenų palyginamumą, leidžia praėjus tam tikriems laikotarpiams apskaičiuoti finansinius rezultatus.
 • Konfidencialumo principas. Vidinės apskaitos informacijos turinys yra komercinė organizacijos paslaptis, už jos interesų atskleidimą ir sugadinimą yra numatyta įstatymų nustatyta atsakomybė.
 • Piniginio matavimo principas – ekonominės veiklos faktų kiekybinio piniginio matavimo vienetas yra šalies valiuta.
 • Buhalterinės apskaitos įmonės Marijampolėje Vilkaviškyje Kaune. MB Apskaitų Grupė

Buhalterinė apskaita paprastais žodžiais

Kiekvienam verslui reikia apskaitos. 

 • Kiekvieną dieną įmonė atlieka daug verslo operacijų, apskaitos užduotis yra rinkti, saugoti ir apibendrinti šiuos duomenis.
 • Verslo operacija apskaitoje yra įvykis, turintis įtakos organizacijos finansinei būklei.
 • Verslo sandorių pavyzdžiai – mokėjimas tiekėjui, prekių gavimas, atlyginimų mokėjimas, mokėtino mokesčio apskaičiavimas, baudos sumokėjimas, valiutos kurso skirtumų atspindėjimas, nusidėvėjimo apskaičiavimas ir kt.
 • Į kiekvieną tokį įvykį reikia atsižvelgti taip, kad galėtumėte apibendrinti ir pamatyti bendrą įmonės finansinę būklę.
 • Paeiliui buhalterinės apskaitos procedūra yra tokia:
 • Savo veiklos pradžioje įmonė parenka sąskaitas – suformuoja Darbinį sąskaitų planą (kas yra sąskaita).
 • Verslo operacijos atliekamos kasdien, kiekvienam iš jų surašomas pirminis dokumentas.
 • Dokumentas užregistruojamas apskaitos registruose ir perduodamas apskaitos skyriui.
 • Remdamasis dokumentu, buhalteris surašo komandiruotę (į apskaitos sąskaitas įrašo sumą).
 • Per mėnesį į visas sąskaitose atliktas operacijas atsižvelgiama naudojant dokumentus, pagrįstus dokumentais.
 • Mėnesio pabaigoje sumuojamos mėnesio sumos – apskaičiuojamos apyvartos ir sąskaitų likučiai.
 • Remiantis rezultatais, sudaromi apyvartos žiniaraščiai, leidžiantys įvertinti įmonės būklę ir apskaitos teisingumą.
 • Naujo mėnesio pradžioje sąskaitos vėl atidaromos, praėjusio mėnesio pabaigos likutis perkeliamas į naują.
 • Visų per mėnesį atliktų operacijų apskaita tęsiama remiantis dokumentais, naudojant ir komandiruotes.
 • Mėnesio pabaigoje sąskaitos uždaromos, apskaičiuojamos apyvartos ir likučiai, formuojami apyvartos lapai. Tada procesas kartojamas.

Buhalterinė apskaita Įmonių balansas. Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kaune

Metų pabaigoje apskaitos duomenys leidžia sudaryti balansą – pagrindinę bet kurios įmonės ataskaitą, kurioje parodoma apskaitos teisingumas.

Mažoji bendrija sąvokos

 • Balanse visas įmonės turtas, įsipareigojimai, kapitalas parodomi pinigine forma, padalijami į turtą ir įsipareigojimus. 
 • Dėl to balansas yra visa turto ir įsipareigojimų suma.
 • Turi būti paisoma turto ir įsipareigojimų lygybės, tai reiškia įmonės apskaitos teisingumą.
 • Jei turto ir įsipareigojimų sumos nėra vienodos, įmonės buhalterinėje apskaitoje yra klaida.
 • Ką pradedantysis buhalteris turėtų žinoti apie buhalteriją?
 • Pradiniame etape turite žinoti apie apskaitą:
 • Savo veiklos pradžioje įmonė parengia Darbinį sąskaitų planą – sąskaitų, kuriose bus įrašomos visos operacijos, sąrašą.
 • Taip pat veiklos pradžioje nustatoma apskaitos forma – paprasta, automatizuota.
 • Kiekvieną dieną registruojami visi atlikti verslo sandoriai.
 • Kiekvienai operacijai parengiamas pagrindinis dokumentas.
 • Dokumentai registruojami apskaitos registruose – registrų tipai priklauso nuo pasirinktos apskaitos formos.
 • Kiekvienos operacijos suma atsispindi sąskaitose naudojant komandiruotes.
 • Apskaita vykdoma pinigine išraiška.
 • Apskaita vykdoma nuolat ir baigiama tik tada, kai įmonė yra uždaryta.
 • Kiekvieną mėnesį sumuojamos sumos – apskaičiuojamos apyvartos ir likučiai, sudaromi apyvartos žiniaraščiai.
 • Metų pabaigoje apibendrinami rezultatai, sudaromas balansas ir metinė finansinė atskaitomybė.
 • Apskaita teisinga, jei balanso turtas ir įsipareigojimai yra vienodi.
 • Buhalterinės apskaitos įmonės Marijampolėje Vilkaviškyje Kaune. MB Apskaitų Grupė

Kaip vesti buhalterinę apskaitą ir suprasti, ar jums tikrai reikia buhalterio?

Laikydamiesi įstatymo, individualūs verslininkai ir organizacijos kasmet praneša mokesčių tarnybai apie savo veiklos rezultatus. 

Apskaita šiuo tikslu padeda susisteminti informaciją apie įmonės ekonominį gyvenimą. Atsižvelgiant į organizacinę ir teisinę formą, pasirinktą mokesčių režimą ir veiklos rūšis, apskaita gali būti vykdoma įvairiai. 

Šiame straipsnyje kalbame apie apskaitos skyriuje priimtus standartus ir aiškinamės, ar realu apsieiti be specialisto buhalterio, buhalterės, buhalterinės įmonės paslaugų.

Buhalterinė apskaita. Kaip apsieiti be buhalterio?

Jei kol kas negalite įdarbinti patyrusio specialisto, yra ir kitų būdų, kaip tvarkyti apskaitą.

Jei esate individualus verslininkas, galite praleisti buhalterinę apskaitą ir apsiriboti finansine apskaita, kuri leis sekti pinigų srautus.

Jei esate smulkus verslininkas, pabandykite patys vesti apskaitą – išklausykite trumpalaikius apskaitos kursus arba naudokitės specialiomis programomis, kurioms nereikia specialių ekonominių žinių.

Jei taikysite keletą mokesčių režimų, apskaita bus sunki – šiuo atveju pageidautina kvalifikuota pagalba. 

Pasamdykite praktikantą, kuris galės apdoroti pirminę dokumentaciją arba perduokite apskaitą buhalterinei įmonei. Mes taip pat galime jums padėti, parašykite mums ir būtinai jums atsakysime. Šių paslaugų išlaidos visiškai atsipirks.

Buhalterinės paslaugos marijampolėje, vilkaviškyje, kaune – buhalterinė apskaita MB Apskaitų Grupė.

Kaip pasirinkti apskaitos programą. Pilna Buhalterinė apskaita Marijampolėje Vilkaviškyje Kaune

Nėra tobulos programinės įrangos, tinkančios tiek graikinių riešutų parduotuvei, tiek langų gamyklai. 

Rinkdamiesi programą pagalvokite, ką ji turėtų padaryti ir kokius prašymus ji turėtų patenkinti. 

Štai sąrašas parametrų, į kuriuos reikia atsižvelgti:

ataskaitų rengimas pagal specialų mokesčių režimą ir organizacinę bei teisinę formą;

galimybė sinchronizuoti su kasa;

galimybė veikti skirtingais įrenginiais, įskaitant mobiliuosius;

priminimas apie ataskaitų teikimo terminus;

galimybė generuoti ataskaitas skaičiais ir grafikais;

tvarkymo sunkumų laipsnis;

išlaidos.

Ne specialistams skirtas programas yra lengviau naudoti: jose pateikiamos užuominos, sudaromos ataskaitos apie parengtas schemas ir supaprastinta finansinių duomenų analizė.

Daugiau čia

By Rokas